piątek, 23 lutego, 2024

RODO

KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ MUZEUM OKRĘGOWE W KONINIE

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO), informujemy osoby, których danymi Muzeum dysponuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Koninie, ul. Muzealna 6, 62 – 505 Konin, tel. 63 242 75 30, adres e-mail: muzeum@muzeum.com.pl, reprezentowane przez Dyrektora, w których posiadanie wszedł wskutek realizowania zadań statutowych, wykonywania i obsługi zawartych z Państwem umów i czynności przedumownych, obsługi operacji gospodarczych (w tym wystawiania faktur), utrzymywania korespondencji oraz merytorycznej obsługi przesyłanych do nas wniosków, skarg i postulatów.
 2. W sprawach zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo@muzeum.com.pl, lub pod numerem telefonu 63 242 75 30.
 3. Administrator Danych Osobowych przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:
  1. w celu wykonania obowiązków określonych przepisami prawa (art. 6 ust.1 lit. c, e RODO), tj.:
   • ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,
   • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
   • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
   • ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z dnia 11 sierpnia 2021 r.,
   • ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
   • ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,
   • przepisami prawa gospodarczego, w tym podatkowego, w celu udokumentowania wykonanej usługi lub umowy, na podstawie obowiązków wynikających z ustawy
    o rachunkowości i przepisów prawa podatkowego oraz w celu wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  2. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  3. w celach wynikających z postanowień zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  4. w celach analitycznych oraz optymalizacji procesów obsługi interesantów, co jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych przez Administratora w interesie publicznym oraz stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e, f RODO);
  5. w celu uaktualniania i korygowania danych osobowych interesantów, jak również kontaktowania się z nimi w sprawach realizacji i obsługi wniosków, skarg, postulatów, co jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych przez Administratora w interesie publicznym oraz stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e, f RODO);
  6. w celach dowodowych, polegających na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e, f RODO);
  7. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami co jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych przez Administratora w interesie publicznym oraz stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e, f RODO);
  8. w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie administracyjnym oraz w obiektach Muzeum Okręgowego w Koninie, co jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych przez Administratora w interesie publicznym oraz stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e, f RODO).
  9. w wymagających tego przypadkach Muzeum Okręgowe w Koninie ubiegało będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.
 4. Dane osobowe dotyczące Państwa nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
 5. Osobom, których dane przetwarzamy przysługują prawa:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie (jeśli zgoda była podstawą przetwarzania danych),
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),
  • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO).
 6. Osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której dane dotyczą uzna
  że przetwarzanie danych osobowych przez Muzeum Okręgowe w Koninie narusza przepisy RODO.
 7. Administrator Danych przechowywał będzie Państwa dane osobowe:
  • przez okres wynikający z przepisów ustaw wskazanych w pkt. 2 ppkt a) niniejszego „Komunikatu”;
  • przez okres niezbędny do wykonania umowy / realizacji usługi i dochodzenia roszczeń
   lub obrony przed roszczeniami lub do czasu przedawnienia roszczeń;
  • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby do czasu wycofania zgody przez tę osobę (przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania) bądź zgłoszenia sprzeciwu (zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach określonych w deklaracji zgody).
 8. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podwykonawcom związanym z Administratorem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. firmy świadczące obsługę informatyczną, hostingową, prawniczą, obsługę programów kadrowo-płacowych, programów księgowych.
 9. Państwa dane osobowe nie będę przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane oraz nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 10. Przetwarzanie Państwa danych osobowych może odbywać się w innych celach niż wymienione powyżej.

 

Obowiązki informacyjne podzieliliśmy według grup osób, których dane przetwarzamy, tak aby mogli Państwo w prosty sposób odnaleźć te informacje, które kierowane są bezpośrednio do Państwa.

 

Klauzula – zamówienia publiczne

Klauzula – zakup biletów

Klauzula – umowy

Klauzula – umowy dotyczące wystaw

Klauzula – umowy-cywilnoprawne

Klauzula – program ewidencja zbiorów

Klauzula – ogłoszenie o pracę

Klauzula – nabór

Klauzula – monitoring wizyjny