czwartek, 25 kwietnia, 2024

Deklaracja dostępności

Dostępność strony internetowej Muzeum Okręgowego w Koninie

Muzeum Okręgowe w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.muzeum.com.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://muzeum.com.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-12

Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-24

Strona internetowa Muzeum Okręgowego w Koninie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • brak możliwości zwiększenia odstępów pomiędzy literami,
  • dokumenty udostępnione do pobrania są niedostępne cyfrowo,
  • obrazy nie posiadają podpisów i tekstów alternatywnych,
  • w serwisie mogą występować nadmierne linki.

Muzeum prowadzi prace zmierzające do poprawienia ww. niezgodności.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji: 2024-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Na stronie internetowej www.muzeum.com.pl można znaleźć link do wirtualnego spaceru 3D, który umożliwia zwiedzanie niedostępnych architektonicznie budynków.

Wirtualny Spacer 3D w Muzeum Okręgowym w Koninie. Wystawy w Spichlerzu. – Skanowanie XYZ

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Agata Krawczyk, agata.krawczyk@muzeum.com.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu +48 63 242 75 99 wew. 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Okręgowe w Koninie, ul. Muzealna 6, 62-505 Konin-Gosławice

Dostępność wejścia

Główne wejście do Muzeum zlokalizowane jest od strony ul. Gotyckiej. Przed wejściem do budynku, w którym znajduje się Punkt Informacyjny oraz Kasa biletowa są schody, przy których po prawej stronie zainstalowano platformę do wjazdu dla osób na wózkach.

Dostępność parkingu

Przy głównym wejściu do Muzeum przy ul. Gotyckiej są dwa ogólnodostępne miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku prowadzą utwardzone dojścia.

Dostępność budynków

Spichlerz

Wejście główne do budynku Spichlerza ze względu na zamontowaną platformę, jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Na parterze budynku, po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się Punkt Informacyjny oraz Kasa biletowa. Lada w punkcie informacyjnym jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność na wyższe kondygnacje 1-3 zapewnia winda, która jest zlokalizowana w holu głównym.  Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest hol i wszystkie ekspozycje oraz sala edukacyjna na poddaszu. Na parterze znajduje się „pokój wyciszenia”, gdzie można znaleźć spokój i odprężenie. W pokoju tym znajduje się także przewijak dla dzieci. Między poszczególnymi salami nie ma progów czy nierówności poziomów. Korytarze oraz dojścia do eksponatów mają szerokość nie mniejszą niż 1,5 m.

Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, brak w niej instalacji alarmowej.

Zamek

Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Brak dostępnej toalety. Nawierzchnia w dojściu do Zamku (dziedziniec) trudno dostępna dla osób na wózkach – kocie łby.

Dworek

Budynek jest częściowo przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przy wejściu znajduje wysoki próg, gdzie w razie konieczności podstawiana jest przenośna rampa/podjazd dla wózków inwalidzkich. Możliwa jest pomoc asystenta lub pracownika Muzeum, którego można wezwać domofonem. Na parterze znajduje się kredens, jadalnia, salon, gabinet, sypialnia. Między pokojami nie ma progów oraz nierówności poziomów. Pierwsze piętro jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Brak dostępnej toalety.

Ogród muzealny

Część alejek w ogrodzie muzealnym stanowi deptak wyłożony kostką brukową. Pozostała część nawierzchni alejek, które prowadzą do Zamku, budynku administracyjnego, Skansenu Etnograficznego oraz Dworku pokryta jest szutrem lub trawą, co stanowi duże utrudnienie dla osób poruszających się na wózkach. W ogrodzie muzealnym są wyznaczone miejsca do odpoczynku.

Skansen Etnograficzny

Znajduje się w ogrodzie muzealnym. Odtwarza tradycyjny wygląd wsi wielkopolskiej przełomu XIX – XX wieku. Tradycyjne budownictwo może stwarzać problemy dla osób z niepełnosprawnością ruchową (wysokie progi, wąskie drzwi, nierówna powierzchnia). Przed wejściem do Chałupy – kocie łby, pozostała nawierzchnia w Skansenie jest pokryta trawą. Przy Skansenie znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Przy wejściu do toalety, po prawej stronie została zastosowana pochylnia niwelująca próg. Brak w niej instalacji alarmowej.

Budynki administracyjne

Budynki są nieprzystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynkach są wysokie progi, wąskie korytarze, strome schody. Brak dostępnej toalety.

Skansen Archeologiczny w Mrówkach

Mrówki, 62-550 Wilczyn

Jest to filia Muzeum Okręgowego w Koninie. Miejsce zupełnie niedostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jest to ukryta w lesie na półwyspie Jeziora Kownackiego otoczona bagnami i dodatkowo fosą, trudno dostępna „fortalicja”, zwana w nomenklaturze archeologicznej „gródkiem stożkowatym”.

Do budynków można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.