czwartek, 25 lipca, 2024

Godziny otwarcia, ceny

Zasady funkcjonowania muzeum w okresie zagrożenia epidemicznego: tutaj. 

MUZEUM ZAPRASZA: 

wtorek, środa, czwartek, piątek: 10:00 – 18:00

sobota: 12:00 – 18:00

niedziela: 14:00 – 18:00 

NIECZYNNE:
w poniedziałki, dni świąteczne oraz: Nowy Rok, 6 stycznia, Wielkanoc, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 listopada oraz Boże Narodzenie.

Muzeum można zwiedzać indywidualnie i w grupach zorganizowanych.

Grupy zorganizowane zamawiające zwiedzanie z oprowadzeniem proszone są o kontakt z Działem Naukowo-Oświatowym:, tel. (63) 242 75 30, w. 12 oraz kom. 513 616 358.
e-mail:
danuta.pydynska@muzeum.com.pl
oswiata@muzeum.com.pl

DOJAZD DO MUZEUM:

Wejście znajduje się przy ulicy Gotyckiej (przy kościele).

Do muzeum można dojechać korzystając ze środków komunikacji publicznej:
Linia autobusowa 56 – z dworca PKS/PKP
Linia autobusowa 55 – z ul. Piłsudskiego
Linia autobusowa 63 – z ul. Grunwaldzkiej
Linia autobusowa 70 – z ul. Piłsudskiego

Rozkłady jazdy MZK można sprawdzić na stronie internetowej http://www.mzk-konin.com.pl

CENY BILETÓW:

RODZAJ BILETU
normalny – 25 zł/os.
ulgowy – 15 zł/os.
rodzinny (do 5 osób) – 45 zł / grupa

bilet za okazaniem Wielkopolskiej Karty Rodziny – 1 zł/os.

RODZAJ USŁUGI
oprowadzanie – 70 zł
lekcja muzealna bez zwiedzania – 15 zł/os.
lekcja muzealna ze zwiedzaniem – 22 zł/os.

warsztaty bez zwiedzania – 23 zł/os.
warsztaty ze zwiedzaniem (oferta dla uczniów) – 30 zł/os.
warsztaty ze zwiedzaniem (oferta dla dorosłych) – 35 zł/os.

warsztaty muzealne pierniczki – 35 zł/0s.

warsztaty muzealne pierniczki ze zwiedzaniem – 42 zł/0s.

gra terenowa bez zwiedzania – 23 zł/os.
gra terenowa ze zwiedzaniem – 30 zł/os.
zdjęcia ślubne (plener) – 150 zł
zdjęcia ślubne (wnętrza) – 200 zł
zdjęcia rodzinne (plener) – 50 zł
zdjęcia rodzinne (wnętrza) – 100 zł

Wstęp bezpłatny – niedziela

UWAGA ! Filmowanie i fotografowanie profesjonalne tylko za zgodą dyrektora muzeum!
Ostatnie wejście do Muzeum na 30 minut przed zamknięciem.

BILET ULGOWY

 • uczniowie
 • studenci
 • osoby niepełnosprawne z opiekunami
 • osoby powyżej 65 roku życia
 • wyróżnieni odznaką Za opiekę nad zabytkami
 • wyróżnieni odznaką honorową Zasłużony działacz kultury
 • wyróżnieni odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej
 • wyróżnieni tytułem honorowym Zasłużony dla Kultury Narodowej
 • kombatanci
 • piloci wycieczek

WSTĘP WOLNY

 • odznaczeni Orderem Orła Białego
 • odznaczeni Orderem Wojennym Virtuti Militari
 • odznaczeni Orderem Zasługi RP
 • odznaczeni Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305)
 • dzieci do ukończenia 6 roku życia
 • nauczyciele sprawujący opiekę nad grupą szkolną

WSTĘP WOLNY ORAZ BILETY ULGOWE PRZYSŁUGUJĄ PO OKAZANIU STOSOWNYCH DOKUMENTÓW

Ponadto zwolnieni z opłat za wstęp są nauczyciele – sprawujący opiekę nad grupą szkolną, po jednej osobie opieki na każdych 10 uczniów. Piloci wycieczek uprawnieni są do nabycia biletu ulgowego.

Podstawa prawna: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 160, poz. 994); Zarządzenie nr 5/2014 dyrektora Muzeum.

Regulamin zwiedzania Muzeum Okręgowego w Koninie

 1. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia  (z wyłączeniem dni, w których wstęp jest bezpłatny).
 2. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.
 3. W celu uzyskania faktury za bilet/y należy o tym poinformować kasjera przed dokonaniem zakupu.
 4. Ostatni zwiedzający są wpuszczani do obiektów muzealnych 30 minut przed zamknięciem Muzeum (średni czas zwiedzania wszystkich obiektów 1,5-3 godz.).
 5. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania (w tym godzin otwarcia) ekspozycji stałych, wystaw czasowych, wnętrz czasowo niedostępnych, koncertów oraz oferty przewodnickiej i edukacyjnej, jak również informacji o cenach biletów są zamieszczane w kasie biletowej oraz na stronie internetowej Muzeum.
 6. Sale ekspozycyjne mogą być (częściowo lub w całości) czasowo wyłączone ze zwiedzania (np. w czasie modernizacji wystaw, remontów lub ze względów sanitarnych, porządkowych itp.).
 7. Na terenie Muzeum należy się stosować do uwag i poleceń obsługi Muzeum oraz pracowników ochrony.
 8. Z uwagi na konieczność zachowania bezpieczeństwa sanitarnego mającego na celu ochronę zdrowia Zwiedzających i pracowników Muzeum, Zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania zasad podawanych na stronie internetowej Muzeum oraz planszach informacyjnych – zgodnie z aktualnym porządkiem prawnym obowiązującym na terenie Polski.
 9. Dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia mogą zwiedzać Muzeum tylko w grupach zorganizowanych lub pod opieką dorosłych osób.
 10. Grupa zorganizowana może liczyć maks. do 25 osób.
 11. Za szkody powstałe w wyniku działania Zwiedzającego lub osoby będącej pod jego opieką, ponosi on odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa.
 12. Zwiedzanie Muzeum w grupach z przewodnikiem należy poprzedzić rezerwacją.
 13. Grupy zorganizowane, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Dyrektora Muzeum, mogą zwiedzać ekspozycję stałą i wystawy czasowe z przewodnikiem zewnętrznym posiadającym uprawnienia do oprowadzania w Muzeum, przewidziane w przepisach ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Dyrektor Muzeum udziela zgody na zwiedzenie Muzeum z przewodnikiem zewnętrznym tylko wówczas, gdy zwiedzanie nie koliduje z organizacją pracy Muzeum.
 14. Na terenie Muzeum można wykonywać zdjęcia o charakterze pamiątkowym, jednak bez dodatkowego oświetlenia w tym lampy błyskowej i statywu. W wypadkach szczególnych Muzeum zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zakazu fotografowania wskazanych obiektów.
 15. Podczas zwiedzania ekspozycji zabrania się prowadzenia rozmów przez telefony komórkowe.
 16. Spożywanie pokarmów i napojów, palenie tytoniu (w tym e-papierosów) możliwe jest jedynie w miejscu oznaczonym, tj. przy portierni.
 17. Na terenie Muzeum obowiązują następujące zakazy:
 • wstępu oraz przebywanie osobom nietrzeźwym, będącym pod wpływem substancji odurzających oraz zachowujących się w sposób, który zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, zagraża bezpieczeństwu zbiorów i innych osób obecnych;
 • wnoszenia przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla osób i eksponatów na wystawach (np. broni palnej, przedmiotów ostrych, otwartego ognia);
 • wchodzenia do pomieszczeń znajdujących się poza trasą zwiedzania;
 • dotykania eksponatów i wystroju wnętrz oraz siadania na meblach;
 • śmiecenia i zrywania roślin;
 1. Do obiektów Muzeum zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt (nie dotyczy psa przewodnika, psa asystenta);
 2. Dopuszcza się wprowadzania i wnoszenia (na smyczy) psów na teren ogrodu muzealnego,  z zastrzeżeniem, że właściciele tychże zwierząt zobowiązani są do ochrony terenów przeznaczonych do wspólnego użytku przed zanieczyszczeniami (art. 4 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Do obowiązków właściciela tychże zwierząt należy:
 • zapewnienie pełnego nadzoru nad zachowaniem zwierząt,
 • utrzymywanie zwierząt w sposób niestwarzający zagrożenia sanitarnego, zagrożenia bezpieczeństwa, uciążliwości dla otoczenia oraz zanieczyszczania terenu Muzeum.
 1. Dozorcy oraz pracownicy ochrony upoważnieni są do podejmowania interwencji mających na celu zapobieżenia skutkom zdarzeń niepożądanych.
 2. Kwalifikowani opiekunowie ekspozycji mogą zażądać pozostawienia toreb, plecaków, walizek, parasoli i odzieży wierzchniej w wyznaczonym miejscu (szczególnie dotyczy to dworku i galerii malarstwa).
 3. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe i wrażliwe przedmioty pozostawione w odzieży lub plecakach oddanych do szatni, a także pozostawionych w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie Muzeum.
 4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rowery pozostawione na jego terenie.
 5. Z windy zewnętrznej dla osób z niepełnosprawnościami należy korzystać pojedynczo. Małoletniemu dziecku lub osobie z niepełnosprawnością może towarzyszyć jeden opiekun.
 6. W przypadku ogłoszenia alarmu pożarowego, Zwiedzający zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom osób kierujących akcją ewakuacyjną i natychmiastowego opuszczenia obiektu muzealnego wskazanymi drogami i wyjściami ewakuacyjnymi.
 7. Obiekty Muzeum oraz ogród muzealny objęte są ochroną i monitorowane za pomocą telewizji dozorowej w celach zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia. Muzeum zapewnia jednocześnie, że nagrania są likwidowane po przyjętym czasie archiwizowania i nie udostępnia się ich osobom trzecim.
 8. Wstęp na teren Muzeum jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.