czwartek, 23 maja, 2024
Wystawy stałeZamek

Konin poprzez wieki

Pod takim tytułem 27 listopada 2008 r. w Muzeum Okręgowym w Koninie uroczyście otwarto i udostępniono do zwiedzania nową stałą wystawę historyczną.

Zajęła ona dużą salę z przestronnymi, ekspozycyjnymi przestrzeniami. Przygotowania projektu trwały od ubiegłego roku i objęły szeroką rzeszę organizatorów i wykonawców. Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem przyjął Prezydent Miasta Konina Kazimierz Pałasz, a Urząd Miejski w Koninie wspomógł muzealną inicjatywę od strony finansowej.

Od strony merytorycznej ekspozycja prezentuje szereg wątków z bogatych dziejów miasta. Uwzględniono takie treściowe akcenty jak np. trzyetapowy proces powstawania Konina: od grodziska z X – XII w. (tereny okoliczne obecnego Chorznia), poprzez osadę targową z XII – XIII w. w obecnym Starym Mieście, aż do miasta lokacyjnego na lewym brzegu Warty z końca XIII w.

Czasy nowożytne obrazuje makieta miasta Konina z początku XVII stulecia. Zaprezentowano także bogaty zestaw obiektów związanych z konińskim rzemiosłem, równie pokaźny pakiet dokumentów ilustrujących życie polityczne, społeczne, kulturalne Konina z XIX w., okresu międzywojnia (funkcjonowania Drugiej Rzeczypospolitej), okresu wojny i okupacji hitlerowskiej (1939 – 1945), także lat powojennych, aż do współczesności.
Oczywiście, jest to jedynie wycinkowa, symboliczna projekcja. Nieprzypadkowo w podtytule wystawy podano merytoryczne uzupełnienie: „muzealna ilustracja dziejów miasta”, co dobrze i zrozumiale powinno wpłynąć na odpowiednie odebranie całościowego przekazu.

W ogromnej większości zaprezentowano obiekty ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Koninie (Działu Historycznego, Działu Archeologicznego, Gabinetu Numizmatycznego, Działu Naukowo – Oświatowego, Działu Sztuki). W poszczególnych gablotach znalazły się także różnorodne obiekty z bogatej kolekcji Janusza Sobczyńskiego oraz pamiątki ilustrujące życie i twórczość konińskiej pisarki Janiny Wenedy.

Całością merytoryczną (kwerendy i scenariusz) zajął się Janusza Gulczyński. Projekt sali oraz oprawę plastyczno-techniczną ekspozycji sporządzili Henryk i Karol Drzewieccy. Wykonanie techniczno – plastyczne: „Studio Duo” wraz z Działem Technicznym Muzeum Okręgowego w Koninie.

Dobrą wizytówką wystawy jest makieta Konina z I połowy XVII w. wykonana przez Marka Jaśniewicza we współpracy z Beatą Urbańską. Prace nad makietą trwały od wiosny. Konsultacji historycznych udzielał zespół: Janusz Gulczyński, Krzysztof Gorczyca, Piotr Rybczyński.

Powstał wspaniały wizerunek dawnego miasta. Miasta z zamkiem, niemalże w całości (poza kamienicą Zemełki) zbudowanego z drewna; z ratuszem – jak stanowiało prawo lokacyjne – pośrodku rynku, z murami obronnymi, bramami Toruńską i Kaliską, kościołem św. Krzyża itd.
Za pośrednictwem konińskich publikatorów kolejny już raz uruchomiono szeroką, wielostronna kwerendę, mająca na celu pozyskiwanie nowych historycznych pamiątek związanych z miastem i regionem, które mogłyby zasilić zbiory Działu Historycznego.

W zakończeniu wypada podziękować wszystkim organizatorom i wykonawcom projektu. Należy też zaprosić społeczeństwo Konina do zwiedzania wystawy i tym samym bliższego zapoznawania się z dziejami swojego miasta. Szczególnie liczymy na młodzież szkolną. Zgodnie z muzealną praktyka uruchamiane będą lekcje i historyczne spotkania.

Komisarz wystawy: Janusz Gulczyński
Aranżacja plastyczna: Henryk i Karol Drzewiecki